ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

16 คน

 สถิติเมื่อวาน

19 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

475 คน
8061 คน
305783 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com


ประกันสุขภาพ เมืองไทย Health Smile 
 
สุขภาพดีมีให้ซื้อ

เพราะสุขภาพที่ดี ไม่ได้มีกันทุกคน คุณจึงต้องมีหลักประกันที่มั่นใจ ด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ
“เมืองไทย Health Smile”
 • เริ่มต้นวันละประมาณ 10 บาท 
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่สูงถึง 800,000 บาท 
 • ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์ 
 • ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร) 
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี 
 • ไม่มีอาชีพที่มีความเสียงสูง เช่น ช่างปูน ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา ช่างซ่อมรถ พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ กรรมกร คนงาน ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน พนักงานติดตั้งเสาอากาศ เป็นต้น 
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ B,C โรคเอดส์ หรือ มีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหัวใจ มีอาการเจ็บหน้าอก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดอักเสบโรคพิษสุราเรื้อรังหรือ ถุงลมโป่งพอง 
ข้อยกเว้นสำคัญ
สำหรับแผนประกันภัยมาตรฐาน การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก
 • การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่เกิดจาก การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่แล้วในช่วง 5 ปี ก่อนวันเริ่มคุ้มครองและยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด 
 • การเจ็บป่วยภายใน 30 วัน หลังจากวันแรกที่เริ่มคุ้มครอง 
 • การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม 
 • การรักษาอาการนอนกรน 
 • การรักษาที่ไม่ใช่ ่ความจำเป็นทางการแพทย์ การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร แท้งบุตร 
 • การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน 
 • การรักษาการติดสุรา ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
 
 
ตารางผลประโยชน์แผนประกันมาตรฐาน
 

ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2แบบที่ 3 แบบที่ 4  แบบที่ 5แบบที่ 6  

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือเท้าและสายตา) หรือทุพ
    พลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 400,000 

 
 2.วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อปี 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 800,000 

 
    วงเงินคุ้มครองต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการเจ็บ
    ป่วย 1 โรค หรืออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่เกิน
 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000200,000 
 

 2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดต่อวัน1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000  
 

       ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุดต่อวัน 3,000 4,000 5,000 6,0007,000 8,000  

 
 2.2 ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป* จ่ายตามจริงตามจริงตามจริง ตามจริงตามจริงตามจริง 
 

 2.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด และวิสัญญีแพทย์ ตามจริงตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริงตามจริง 
 

 2.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยว 
       ชาญเฉพาะโรค
 ตามจริงตามจริง  ตามจริงตามจริง ตามจริง ตามจริง  

 
 2.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก ภายใน
       เวลา 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ และรวมทั้งการ
       รักษาต่อเนื่องภาย ใน 15 วัน นับจากวันรักษาครั้งแรก
 1,5002,0002,5003,0003,5004,000 
 

 อัตราเบี้ยประกัน (อายุ/ปี)แบบที่ 1  แบบที่ 2 แบบที่ 3แบบที่ 4  แบบที่ 5แบบที่ 6  
 

 20 - 30 3,7505,620 7,4909,36011,23013,770 
 

 31 - 404,4806,7108,94011,17013,40016,420  
 

 41 - 505,2007,80010,39012,98015,58019,080 

 
 51 - 60 7,72011,57015,42019,28023,13028,310 
 

หมายเหตุ : 
 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่าบริการโลหิต,ค่าบริการรถพยาบาล,ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าตรวจ วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เป็นต้น
 • ความคุ้มครองข้างต้นไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์  
 • สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี 
 • ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น     
 
  
พิเศษ!
 
ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ”ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” คุ้มครองทั้ง กรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ดังนี้
 
 
 

 แผนประกันภัยเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)”        

 
ความคุ้มครอง  แบบที่ 1 แบบที่ 2แบบที่ 3แบบที่ 4แบบที่ 5แบบที่ 6 
 

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จาก อุบัติเหตุและเจ็บป่วย
 (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
 8001,000 1,2001,5002,000  - 
 

อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับแผนประกันภัยเพิ่มเติม “ ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” 
 

อายุ/ปี  แบบที่ 1แบบที่ 2  แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 - 

 
20 - 30 4,1905,230 6,2807,8501,0460  - 

 
31 - 405,5806,9808,37010,46013,950  - 
 

41 - 506,9808,72010,46013,08017,440 - 

 
51 - 608,37010,46012,56015,69020,920 - 
 

 หมายเหตุ : 
 1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว 
 2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี 
 3. สามารถทำประกันภัย “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ในแบบประกันภัยที่ไม่เกิน แบบประกันภัย
  ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” ที่ขอทำประกัน บวกด้วย 1 เช่น หากขอทำประกันแบบที่ 3 ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” จะสามารถ
  ทำประกันภัยใน “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ไม่เกินแบบที่ 4) 
 4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น       
 
 
   

   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com