ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

20 คน

 สถิติเมื่อวาน

87 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

568 คน
7214 คน
304936 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com
    
ประกันภัยโจรกรรม
  
แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ระบบการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือใช้พนักงานรักษา ความปลอดภัยอย่างรัดกุม แต่ก็ยังเกิดการโจรกรรมให้เห็นอยู่ตามสื่อบ่อยครั้ง ดังนั้น ประกันภัยโจรกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาคารบ้านเรือน สำนักงาน หรือสถานประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของทรัพย์สินได้ เหมาะสำหรับ เจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน ทรัพย์สิน เครื่องใช้ต่างๆ สต๊อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ ฯลฯ ความคุ้มครอง คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ 


 
การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ดังนี้

ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ
  
 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 1.  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ คือ แบบ จร. 1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
    
 2. แบบ จร. 2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ความคุ้มครองแบบ จร. 2 นี้จะกว้างกว่าแบบ จร. 1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ด้วย การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลงประทุษร้อยเพื่อ
   - ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือ
   - ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นหรือ
   - ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้หรือ
   - ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ
   - ให้พ้นจากการจับกุม การปล้นทรัพย์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
     ไปโดยทุจริต
     
 3. แบบ จร. 3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ความคุ้มครองแบบ จร. 3 นี้ จะกว้างที่สุดโดยรวมถึงการลักทรัพย์ (ลักขโมย) การลักทรัพย์ หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
 2. ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ เสียหาย
     ต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคาร อ้นเกิดจากการกระทำซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความคุ้มครองข้างต้น

 1. ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองความสูญเสีย หรือความเสียหายจากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง 
    
 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัย หรือระเบิด ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการระเบิด อันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย โดยการใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อที่จะทำการลักทรัพย์ หรือ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ 
    
 3. ความเสียหายของกระจกหรือสิ่งประดับบนกระจก หรือข้อความบนกระจก ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากกระทำ หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
     
 4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญ ต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต บัตรธนาคาร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัย นี้โดยชัดแจ้ง
     
 5. ความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
     
 6. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com