ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

23 คน

 สถิติเมื่อวาน

87 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

571 คน
7217 คน
304939 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com
 การประกันภัยปศุสัตว์
   
  
การประกันภัยปศุสัตว์
  
เงื่อนไข

 1. บริษัทจะรับผิดต่อสัตว์ทุกตัวทีได้เอาประกันภัยไว้ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า
   - สัตว์ที่เอาประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ หรืออาการพิการของสัตว์ในขณะที่การประกัน
     ภัยนี้เริ่มมีผลบังคับ
   - ผู้เอาประกันภัย เป็นเจ้าของสัตว์นั้นเพียงผู้เดียว และกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะสิ้นสุดความคุ้มครองสัตว์นั้น
     ทันทีที่ผู้เอาประกันภัยได้ขายไป หรือขาดจากการเป็นมีส่วนได้เสียในสัตว์นั้น ไม่ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว
     หรือถาวรก็ตาม
  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไป ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ขายสัตว์นั้นไป และได้จ้างการซื้อขายสัตว์นั้นให้บริษัททราบ และบริษัทได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยแล้วเท่านั้น 

 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสัตว์ทุกตัวที่เอาประกันภัยไว้ดังนี้
   - สัตว์นั้นต้องอยู่ในอาณาเขตตามที่ระบุๆไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
   - สัตว์นั้นจะต้องถูกใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงซึ่งระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

 3. บริษัทจะรับผิดต่อเมื่อ การประกันภัยนี้ได้เป็นไปตามเงื่อนไขว่า
   - ผู้เอาประกันภัยต้องเอาใจใส่ดูแลสัตว์ทุกตัวตลอดเวลาที่ได้เอาประกันภัยไว้
   - สัตว์ที่เอาประกันภัยทุกตัวจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนดระยะเวลามาตรฐานของสัตว์ชนิดนั้นๆ
   - เมื่อสัตว์ที่เอาประกันภัยเกิดเจ็บป่วย พิการ อุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือมีอากาพิการใดๆของสัตว์ผู้เอาประกันต้อง
  - ให้สัตวแพทย์ปริญญารักษาสัตว์นั้นทันที โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง และยินยอมให้ย้ายไปรักษาที่อื่นได้
            ถ้าบริษัทต้องการ
  - ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ทางโทรศัพท์ หรือโทรเลข เพื่อบริษัทจะได้แต่งตั้งสัตวแพทย์ปริญญา
            ของบริษัทเข้าตรวจรักษาเมื่อจำเป็น
  - เมื่อสัตว์ตัวที่เอาประกันภัยตายต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่า
            ชันสูตรซากสัตว์ซึ่งกระทำโดยสัตวแพทย์ปริญญา และต้องส่งรายงานผลการชันสูตร และรายละเอียด
            เพื่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า 
การบอกเลิกสัญญาประกันภัย
 1. บริษัทจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
   
 2. ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

บริษัทจะไม่รับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยถ้า
 • การตายของสัตว์นั้นเกิดขึ้นโดยการกระทำโดยเจตนา หรือโดยการสมรู้ของผู้เอาประกันภัย
   
 • ผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัย ได้กระทำการใด หรือแสดงรายการอันเป็นเท็จ เพื่อที่จะได้มาซึ่งประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ 

ข้อยกเว้น
 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองถึงการฆ่าสัตว์โดยเจตนา เว้นแต่บริษัทได้ยินยอมให้ทำลายสัตว์ หรือเมื่อสัตวแพทย์ปริญญาที่บริษัทแต่งตั้งได้ออกใบรับรองว่า การทำลายสัตว์เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่ไม่อาจรักษาได้ หรือใบรับรองซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ปริญญาที่แต่งตั้งโดยผู้เดอาประกันภัยว่า โรคชนิดนี้รักษาไม่ได้ การทำลายสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นด้วยเหตุผลของมนุษยธรรม ซึ่งไม่จำเป็นต้องคอยให้สัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทมาตรวจอาการของโรค ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทมีสิทธิที่จะขอชันสูตรซากสัตว์โดยสัตวแพทย์ปริญญาของบริษัทได้ ถ้าบริษัทต้องการ 

 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการตายของสัตว์ที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก การขนส่ง โดยทางน้ำ เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง การผ่าตัด หรือการฉีดวัคซีนปลูกฝีป้องกัน เว้นแต่การผ่าตัด หรือการฉีดวัคซีนปลูกฝีนั้นจำต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือการเจ็บป่วย หรือเกิดโรคขึ้นแก่สัตว์ หรือการฉีดวัคซีนตามกำหนดระยะเวลามาตรฐานของสัตว์ชนิดนั้นๆระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับอยู่ ยาพิษ หรือ ยาโด๊ป หรือยากระตุ้น อันก่อให้สัตว์ที่เอาประกันภัยเพิ่มกำลังมากขึ้นผิดปกติ หรือยาที่ก่อให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพ หรืออ่อนกำลังลงแก่สัตว์ที่เอาประกันภัย และหรือการใช้ยาใดๆอันมีลักษณะที่ก่อเกิดผลคล้ายคลึงกัน การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยการกลั่นแกล้ง หรือเจตนาทำร้าย โรคระบาดของสัตว์ชนิดนั้นๆ
   
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดจา หรือสืบเนื่องจาก สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง ปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง 
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หน้าที่ที่จะพิสูจน์ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นนี้ ให้ตกเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com