ค้นหา  
                          
เพราะเรา คือตัวแทนของท่าน
เราให้บริการ ประกันภัยทุกประเภท  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3  
ประเภท 2 บวก  ประเภท 3 บวก  ประเภท พ.ร.บ. อัคคีภัย  ประกันอุบัติเหตุ
hotline : 08-6377-3610   
เมนูประกันภัย
เมนูน่ารู้
 

ตรวจสอบสถานะการส่งไปรษณีย์
 
 
 สถิติวันนี้

29 คน

 สถิติเมื่อวาน

87 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

577 คน
7223 คน
304945 คน

เริ่มเมื่อ 2010-10-09
 Welcome to isaraonline.com
   
การประกันภัยอุบัติเหตุ (PA)


การประกันภัยอุบัติเหตุคือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บ ทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยการเกิดอุบัติเหตุ
   

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัยที่ทำ PA ได้

บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 75 ปี สามารถสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้อายุและเงื่อนไขการพิจารณารับประกันอาจ แตกต่างกันไป ตามข้อกำหนดของแบบประกันภัยนั้นๆ ซึ่งแต่ละแบบจะแตกต่างกันออไปตามความเหมาะสม
  
  การประกันภัยอุบัติเหตุมีความคุ้มครองอะไรบ้าง?
  ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมีอะไรบ้าง?
  การเกิดอุบัติเหตุและมีการรักษาอื่นโรคร่วมอยู่ด้วย บริษัทจะพิจารณาอย่างไร ?
 
 เกิดเหตุขณะกรมธรรม์คุ้มครอง แต่ปัจจุบันกรมธรรม์หมดอายุ แต่ยังมีรักษาต่อเนื่องจะเรียกร้องได้ไหม?
 
 ค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?
 
 ผลประโยชน์ต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (PA) มีอะไรบ้าง?
.
แบบประกันภัยอุบัติเหตุจะมี 3 แบบ คือ 
 1. แบบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 2. แบบประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ห้างร้าน บริษัท
 3. แบบประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน
ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก  

การประกันภัยอุบัติเหตุมีความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้.
 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือสายตา ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับจากอุบัติเหตุทาให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้ตามด้านล่างนี้ โดยการสูญเสียโดยถาวรสิ้นเชิงให้รวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งาน ของอวัยวะนั้นโดยถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียสายตา หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป  
   - 100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับการเสียชีวิต  
   - 100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าทั้งสองข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า
      หรือสายตาทั้งสองข้าง  
   - 100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ และข้อเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า  
   - 100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือและสายตาหนึ่งข้าง  
   - 100 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้าและสายตาหนึ่งข้าง  
   -   60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับมือหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อมือ  
   -   60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับเท้าหนึ่งข้าง ตั้งแต่ข้อเท้า  
   -   60 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย สาหรับสายตาหนึ่งข้าง 

 2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ และความทุพพลภาพนั้นได้ เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้เอาประกันภัยตกเป็น บุคคลทุพพภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนให้เต็มตาม จานวนเงินเอาประกันภัยที่ทาไว้ 

 3. ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง หรือเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนทาให้ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ การงานในอาชีพของตนเองได้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยเป็นรายสัปดาห์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ตามระยะเวลาที่ความพิการชั่วคราวเกิดขึ้น และตามความเห็นของแพทย์ผู้ทาการรักษา ทั้งนี้บริษัทฯจะจ่ายต่อเนื่องกันไม่เกิน 52 สัปดาห์
   
 4. เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทาให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีการรักษาโดยแพทย์ หรือ ศัลยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตาม กฏหมาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายไปจริง แก่คลินิกแผนปัจจุบันหรือโรงพยาบาล ซึ่งเป็น ผู้ทาการรักษา ค่ารักษาพยาบาลนี้รวมไปถึง ค่าห้องพัก ค่าศัลยกรรมตกแต่งบาดแผล ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษ บริษัทจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิด อุบัติเหตุและจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ใบเคลม
    
 5. ฆาตกรรมและลอบทาร้าย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดเชยจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทาร้าย ตามวงเงินที่เลือกซื้อไว้ในกรณีของการสูญเสียชีวิต
    
 6. ความคุ้มครองและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ความคุ้มครองผลประโยชน์กระดูกแตกหัก น้าร้อนลวกหรือไฟไหม้ ผลประโยชน์ ค่าชดเชยรายวันขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายเดือนสาหรับการดารงชีพ เป็นต้น

ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุมีดังนี้

 ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 • การกระทาของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
 • ฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทาร้ายร่างกายตนเอง  
 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ  
 • การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จาเป็นจะต้องกระทาเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทาภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 
 • การแท้งบุตร  
 • การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบ
  เนื่องมาจาก อุบัติเหตุ  
 • การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน กระดูกสันหลังเสื่อมหรือกระดูก สันหลังอักเสบ และภาวะเว้นแต่มี การแตกหัก หรือเคลื่อนของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทาของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้าน รัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน 
 • อาวุธ นิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผา ไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และ กรรมวิธีใดๆแห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวของมันเอง

  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้  

 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีน หรือไต่เขา ที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดาน้า ที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้า
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์  
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกาลังขึ้นหรือกาลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ มิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์  
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจาอากาศยานใดๆ  
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท  
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม  
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัครและเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม แต่หาก การเข้าปฏิบัติการนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการสงคราม หรือปราบปรามนั้น จนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น ส่วนหลังจากนั้นให้กรมธรรม์มีผลบังคับ ต่อไปจนสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยที่กาหนดไว้ ในตาราง
การเกิดอุบัติเหตุและมีการรักษาอื่นโรคร่วมอยู่ด้วย บริษัทจะพิจารณาอย่างไร ?
   
อุบัติเหตุนั้นต้องอยู่ในข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ และ เป็นเอกเทศไม่สัมพันธ์กับโรคที่รักษา และ ต้องไม่อยู่ใน ข้อยกเว้นกรมธรรม์ ความคุ้มครองจะพิจารณาจ่ายเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่จ่ายในส่วนการรักษาโรค

เกิดเหตุขณะกรมธรรม์คุ้มครอง แต่ปัจจุบันกรมธรรม์หมดอายุ แต่ยังมีรักษาต่อเนื่องจะเรียกร้องได้ไหม?


เนื่องจากวันเกิดเหตุ เกิดในขณะกรมธรรม์มีผล ดังนั้นผลประโยชน์ทั้งหมดย่อมมีผลคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ปีที่ เกิดเหตุ ในส่วนค่ารักษาพยาบาลสามารถเรียกร้องต่อเนื่องได้ ไม่เกินวงเงินค่ารักษาพยาบาล และการรักษานั้นต้องอยู่ภายใน 52 สัปดาห์ (1 ปี) นับจากวันเกิดเหตุ

ค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (PA) ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ?
 • ค่าแพทย์นิติเวชแพทย์เขียนใบเคลม 
 • ค่าพยาบาลพิเศษ (เฝ้าไข้) 
 • ค่าฝังเข็ม นวดแผนไทย 
 • ค่าบริการห้องพัก 
 • ค่าบริการอื่นๆ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 • ค่าอาหารสั่งพิเศษ 
 • ค่าเครื่องดื่ม 
 • ค่ารถพยาบาล 
 • ค่าอวัยวะเทียม 
 • ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าชุดรับใหม่ (Set Admit.) 
 • ค่ารักษาเกี่ยวกับโรค 
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้เอาประกันภัยร้องขอ 
 • ค่ารักษาที่เป็นข้อยกเว้น 
 • ค่ารักษาศพฉีดศพ 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุนั้นๆ

ผลประโยชน์ต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (PA) จ่ายกรณีใดบ้าง
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ACCIDENT DEATH 
 • ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
 • สูญเสียอวัยวะสายตา 
 • ค่าชดเชยทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง 
 • ค่าชดเชยทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน 
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
 • คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ถูกฆาตกรรม ถูกทาร้ายร่างกาย 
 • ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก

   

บริษัท อิสระ อินเตอร์โบรคเกอร์ จำกัด
50/17 หมู่ที่ 1 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร.
08-6334-2873-4,   08-6305-8703-4,  email : isara.nantiya@gmail.com